Tham chiếu cấu trúc power_state_platform_sleep_state_t

Tham chiếu cấu trúc power_state_platform_sleep_state_t

#include < power.h >

Trường dữ liệu

char tên [ POWER_STATE_NAME_MAX_LENGTH ]
uint64_t Residenceency_in_msec_since_boot
uint64_t total_transitions
bool support_only_in_suspend
uint32_t number_of_voters
power_state_voter_t * cử tri

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 116 của tệp power.h .

Tài liệu thực địa

tên ký tự [ POWER_STATE_NAME_MAX_LENGTH ]

Định nghĩa ở dòng 120 của tệp power.h .

uint32_t number_of_voters

Định nghĩa tại dòng 147 của tệp power.h .

uint64_t Residenceency_in_msec_since_boot

Định nghĩa ở dòng 125 của tệp power.h .

bool supports_only_in_suspend

Định nghĩa tại dòng 135 của tệp power.h .

uint64_t total_transitions

Định nghĩa ở dòng 130 của tệp power.h .

Định nghĩa ở dòng 155 của tệp power.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / power.h