קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

tBLE_BD_ADDR Struct Reference

tBLE_BD_ADDR Struct Reference

#include < bt_types.h >

Data Fields

tBLE_ADDR_TYPE   type
 
BD_ADDR   bda
 

Detailed Description

Definition at line 506 of file bt_types.h .

Field Documentation

Definition at line 509 of file bt_types.h .

Definition at line 508 of file bt_types.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: