Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措

tBT_UUID结构参考

tBT_UUID结构参考

#include < bt_types.h >

资料栏位

UINT16
工会{
UINT16 uuid16
UINT32 uuid32
UINT8 uuid128 [ MAX_UUID_SIZE ]
} u

详细说明

文件bt_types.h的398行的定义。

现场文件

UINT16 len

文件bt_types.h的404行的定义。

联盟{...} uu
UINT8 uuid128 [ MAX_UUID_SIZE ]

文件bt_types.h的410行的定义。

UINT16 uuid16

文件bt_types.h的408行的定义。

UINT32 uuid32

文件bt_types.h的409行的定义。


该结构的文档是从以下文件生成的: