tv_input_callback_ops Tham khảo cấu trúc

tv_input_callback_ops Tham khảo cấu trúc

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

khoảng trống(* thông báo )(struct tv_input_device *dev, tv_input_event_t *event, void *data)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 233 của file tv_input.h .

Tài liệu hiện trường

void(* thông báo)(struct tv_input_device *dev, tv_input_event_t *event, void *data)

Định nghĩa tại dòng 242 của file tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ tv_input.h