NativePocStatusAsserter

public class NativePocStatusAsserter
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.NativePocStatusAsserter


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

NativePocStatusAsserter ()

Phương pháp công khai

static NativePocAsserter assertExitCode (int exitCode)

Trả về NativePocAsserter để đảm bảo PoC đã thoát với mã đã cho.

static NativePocAsserter assertNotExitCode (int badExitCode)

Trả về NativePocAsserter để đảm bảo PoC không thoát với mã đã cho.

static NativePocAsserter assertNotVulnerableExitCode ()

Trả về NativePocAsserter để đảm bảo PoC không thoát bằng mã 113.

Nhà thầu xây dựng công cộng

NativePocStatusAsserter

public NativePocStatusAsserter ()

Phương pháp công khai

khẳng địnhExitCode

public static NativePocAsserter assertExitCode (int exitCode)

Trả về NativePocAsserter để đảm bảo PoC đã thoát với mã đã cho.

Thông số
exitCode int

Trả lại
NativePocAsserter

khẳng địnhNotExitCode

public static NativePocAsserter assertNotExitCode (int badExitCode)

Trả về NativePocAsserter để đảm bảo PoC không thoát với mã đã cho.

Thông số
badExitCode int

Trả lại
NativePocAsserter

khẳng địnhNotVulnerableExitCode

public static NativePocAsserter assertNotVulnerableExitCode ()

Trả về NativePocAsserter để đảm bảo PoC không thoát bằng mã 113.

Trả lại
NativePocAsserter