TombstoneUtils.Config

public static class TombstoneUtils.Config
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.TombstoneUtils.Config


Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern

Một lớp tiện ích có chứa các mẫu để lọc vết lùi.

nhà thầu công cộng

Config ()

Phương thức công khai

TombstoneUtils.Config appendAbortMessageExcludes (String... abortMessages)
TombstoneUtils.Config appendAbortMessageExcludes (Pattern... abortMessages)
TombstoneUtils.Config appendAbortMessageIncludes (Pattern... abortMessages)
TombstoneUtils.Config appendAbortMessageIncludes (String... abortMessages)
TombstoneUtils.Config appendBacktraceExcludes ( BacktraceFilterPattern... patterns)
TombstoneUtils.Config appendBacktraceIncludes ( BacktraceFilterPattern... patterns)
TombstoneUtils.Config appendProcessPatterns (Pattern... processPatterns)
TombstoneUtils.Config appendProcessPatterns (String... processPatternStrings)
TombstoneUtils.Config appendSignals (String... signals)
List< TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern > getBacktraceExcludes ()
List< TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern > getBacktraceIncludes ()
List<Pattern> getProcessPatterns ()
TombstoneUtils.Config setAbortMessageExcludes (String... abortMessages)
TombstoneUtils.Config setAbortMessageExcludes (Pattern... abortMessages)
TombstoneUtils.Config setAbortMessageIncludes (Pattern... abortMessages)
TombstoneUtils.Config setAbortMessageIncludes (String... abortMessages)
TombstoneUtils.Config setBacktraceExcludes ( BacktraceFilterPattern... patterns)
TombstoneUtils.Config setBacktraceIncludes ( BacktraceFilterPattern... patterns)
TombstoneUtils.Config setIgnoreLowFaultAddress (boolean ignoreLowFaultAddress)
TombstoneUtils.Config setMinAddress (String maxLowFaultAddress)
TombstoneUtils.Config setProcessPatterns (String... processPatternStrings)
TombstoneUtils.Config setProcessPatterns (Pattern... processPatterns)
TombstoneUtils.Config setSignals (String... signals)

nhà thầu công cộng

cấu hình

public Config ()

Phương thức công khai

appendAbortMessageExcludes

public TombstoneUtils.Config appendAbortMessageExcludes (String... abortMessages)

Thông số
abortMessages String

trả lại
TombstoneUtils.Config

appendAbortMessageExcludes

public TombstoneUtils.Config appendAbortMessageExcludes (Pattern... abortMessages)

Thông số
abortMessages Pattern

trả lại
TombstoneUtils.Config

nối thêmAbortMessageBao gồm

public TombstoneUtils.Config appendAbortMessageIncludes (Pattern... abortMessages)

Thông số
abortMessages Pattern

trả lại
TombstoneUtils.Config

nối thêmAbortMessageBao gồm

public TombstoneUtils.Config appendAbortMessageIncludes (String... abortMessages)

Thông số
abortMessages String

trả lại
TombstoneUtils.Config

appendBacktraceLoại trừ

public TombstoneUtils.Config appendBacktraceExcludes (BacktraceFilterPattern... patterns)

Thông số
patterns BacktraceFilterPattern

trả lại
TombstoneUtils.Config

appendBacktraceBao gồm

public TombstoneUtils.Config appendBacktraceIncludes (BacktraceFilterPattern... patterns)

Thông số
patterns BacktraceFilterPattern

trả lại
TombstoneUtils.Config

appendProcessPattern

public TombstoneUtils.Config appendProcessPatterns (Pattern... processPatterns)

Thông số
processPatterns Pattern

trả lại
TombstoneUtils.Config

appendProcessPattern

public TombstoneUtils.Config appendProcessPatterns (String... processPatternStrings)

Thông số
processPatternStrings String

trả lại
TombstoneUtils.Config

nối thêmTín hiệu

public TombstoneUtils.Config appendSignals (String... signals)

Thông số
signals String

trả lại
TombstoneUtils.Config

getBacktraceLoại trừ

public List<TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern> getBacktraceExcludes ()

trả lại
List< TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern >

getBacktraceBao gồm

public List<TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern> getBacktraceIncludes ()

trả lại
List< TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern >

getProcessPattern

public List<Pattern> getProcessPatterns ()

trả lại
List<Pattern>

setAbortMessageExcludes

public TombstoneUtils.Config setAbortMessageExcludes (String... abortMessages)

Thông số
abortMessages String

trả lại
TombstoneUtils.Config

setAbortMessageExcludes

public TombstoneUtils.Config setAbortMessageExcludes (Pattern... abortMessages)

Thông số
abortMessages Pattern

trả lại
TombstoneUtils.Config

setAbortMessageIncludes

public TombstoneUtils.Config setAbortMessageIncludes (Pattern... abortMessages)

Thông số
abortMessages Pattern

trả lại
TombstoneUtils.Config

setAbortMessageIncludes

public TombstoneUtils.Config setAbortMessageIncludes (String... abortMessages)

Thông số
abortMessages String

trả lại
TombstoneUtils.Config

setBacktraceExcludes

public TombstoneUtils.Config setBacktraceExcludes (BacktraceFilterPattern... patterns)

Thông số
patterns BacktraceFilterPattern

trả lại
TombstoneUtils.Config

setBacktraceBao gồm

public TombstoneUtils.Config setBacktraceIncludes (BacktraceFilterPattern... patterns)

Thông số
patterns BacktraceFilterPattern

trả lại
TombstoneUtils.Config

setIgnoreLowFaultAddress

public TombstoneUtils.Config setIgnoreLowFaultAddress (boolean ignoreLowFaultAddress)

Thông số
ignoreLowFaultAddress boolean

trả lại
TombstoneUtils.Config

setMinAddress

public TombstoneUtils.Config setMinAddress (String maxLowFaultAddress)

Thông số
maxLowFaultAddress String

trả lại
TombstoneUtils.Config

setProcessPattern

public TombstoneUtils.Config setProcessPatterns (String... processPatternStrings)

Thông số
processPatternStrings String

trả lại
TombstoneUtils.Config

setProcessPattern

public TombstoneUtils.Config setProcessPatterns (Pattern... processPatterns)

Thông số
processPatterns Pattern

trả lại
TombstoneUtils.Config

setSignals

public TombstoneUtils.Config setSignals (String... signals)

Thông số
signals String

trả lại
TombstoneUtils.Config