CommandLineBuildInfoBuilder

public class CommandLineBuildInfoBuilder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.CommandLineBuildInfoBuilder


השירות נועד ללכוד את הטיעונים מידע לבנות כרגיל משורת הפקודה וליצור IBuildInfo מהם. אנו משתמשים בזה ליצירת מידע על בניית מציין מקום במקרה של בעיית הורדה תוך דיווח על מספר הבניה המתאים.

סיכום

בוני ציבור

CommandLineBuildInfoBuilder ()

שיטות ציבוריות

IBuildInfo createBuild ()

בוני ציבור

CommandLineBuildInfoBuilder

public CommandLineBuildInfoBuilder ()

שיטות ציבוריות

createBuild

public IBuildInfo createBuild ()

החזרות
IBuildInfo