IDeviceBuildProvider

public interface IDeviceBuildProvider
implements IBuildProvider

com.android.tradefed.build.IDeviceBuildProvider


IBuildProvider sử dụng thông tin từ ITestDevice để truy xuất bản dựng.

Trường hợp sử dụng điển hình cho giao diện này là nhà cung cấp bản dựng tìm nạp các loại bản dựng khác nhau dựa trên loại thiết bị. Bạn không nên thực hiện các hành động trong BuildProvider để sửa đổi trạng thái của thiết bị.

Việc triển khai giao diện này sẽ khiến khung TF gọi phương thức getBuild(com.android.tradefed.device.ITestDevice) thay vì IBuildProvider#getBuild() .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract IBuildInfo getBuild ( ITestDevice device)

Truy xuất dữ liệu cho bản dựng đang được thử nghiệm

Phương pháp công khai

xây dựng

public abstract IBuildInfo getBuild (ITestDevice device)

Truy xuất dữ liệu cho bản dựng đang được thử nghiệm

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice được phân bổ để kiểm tra

Trả lại
IBuildInfo IBuildInfo dành cho bản dựng đang được thử nghiệm hoặc null nếu không có bản dựng nào có sẵn để thử nghiệm

Ném
BuildRetrievalError nếu không thể truy xuất thông tin bản dựng do lỗi không mong muốn
DeviceNotAvailableException nếu thiết bị không còn khả dụng để thử nghiệm