IDeviceBuildProvider

public interface IDeviceBuildProvider
implements IBuildProvider

com.android.tradefed.build.IDeviceBuildProvider


ספק IBuildProvider שמשתמש במידע מ- ITestDevice כדי לאחזר מבנה.

המקרה לשימוש האופייני לממשק זה הוא ספק בנייה שמביא סוגים שונים של בנייה בהתבסס על סוג ההתקן. לא מומלץ לבצע פעולות ב- BuildProvider המשנות את מצב המכשיר.

יישום ממשק זה יביא למסגרת TF להתקשר getBuild(com.android.tradefed.device.ITestDevice) במקום IBuildProvider#getBuild() .

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract IBuildInfo getBuild (ITestDevice device)

אחזר את הנתונים לבנייה בבדיקה

שיטות ציבוריות

getBuild

public abstract IBuildInfo getBuild (ITestDevice device)

אחזר את הנתונים לבנייה בבדיקה

פרמטרים
device ITestDevice : ITestDevice שהוקצה לבדיקה

החזרות
IBuildInfo IBuildInfo לבנייה בבדיקה או null אם אין בנייה זמינה לבדיקה

זורק
BuildRetrievalError אם לא ניתן היה לאחזר מידע על build בגלל שגיאה לא צפויה
DeviceNotAvailableException אם המכשיר לא זמין לבדיקה