StubBuildProvider

public class StubBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider


Việc triển khai IBuildProvider trống không cần thực hiện.

Sẽ cung cấp BuildInfo trống với các giá trị được cung cấp từ các tùy chọn.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

StubBuildProvider ()

Phương pháp công khai

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Dọn dẹp mọi tập tin xây dựng tạm thời.

IBuildInfo getBuild ()

Truy xuất dữ liệu cho bản dựng đang được thử nghiệm.

Nhà thầu xây dựng công cộng

StubBuildProvider

public StubBuildProvider ()

Phương pháp công khai

dọn dẹp

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Dọn dẹp mọi tập tin xây dựng tạm thời.

Thông số
info IBuildInfo

xây dựng

public IBuildInfo getBuild ()

Truy xuất dữ liệu cho bản dựng đang được thử nghiệm.

Trả lại
IBuildInfo IBuildInfo dành cho bản dựng đang được thử nghiệm hoặc null nếu không có bản dựng nào có sẵn để thử nghiệm

Ném
BuildRetrievalError