קובץ גרסה

public class VersionedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.VersionedFile


מבנה נתונים המייצג קובץ שיש לו גרסה משויכת.

סיכום

בנאים ציבוריים

VersionedFile (File file, String version)

שיטות ציבוריות

File getFile ()
String getVersion ()
String toString ()

בנאים ציבוריים

קובץ גרסה

public VersionedFile (File file, 
                String version)

פרמטרים
file File

version String

שיטות ציבוריות

getFile

public File getFile ()

החזרות
File

getVersion

public String getVersion ()

החזרות
String

toString

public String toString ()

החזרות
String