Phân tích nội dungBối cảnh

public class ContentAnalysisContext
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.content.ContentAnalysisContext


Cung cấp bối cảnh xung quanh một nội dung để phân tích nó một cách chính xác.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ContentAnalysisContext (String contentEntry, ContentInformation information, ContentAnalysisContext.AnalysisMethod method)

Phương pháp công khai

boolean abortAnalysis ()
String abortReason ()
ContentAnalysisContext addCommonLocation (String path)
ContentAnalysisContext addCommonLocations ( paths) addCommonLocations ( paths)
ContentAnalysisContext addIgnoreChange (String path)
ContentAnalysisContext addIgnoreChanges ( paths) addIgnoreChanges ( paths)
ContentAnalysisContext.AnalysisMethod analysisMethod ()
commonLocations ()
String contentEntry ()
ContentInformation contentInformation ()
ignoredChanges ()
void invalidateAnalysis (String reason)
void invalidateAnalysis ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Phân tích nội dungBối cảnh

public ContentAnalysisContext (String contentEntry, 
        ContentInformation information, 
        ContentAnalysisContext.AnalysisMethod method)

Thông số
contentEntry String

information ContentInformation

method ContentAnalysisContext.AnalysisMethod

Phương pháp công khai

hủy bỏPhân tích

public boolean abortAnalysis ()

Trả lại
boolean

hủy bỏLý do

public String abortReason ()

Trả lại
String

thêmCommonLocation

public ContentAnalysisContext addCommonLocation (String path)

Thông số
path String

Trả lại
ContentAnalysisContext

thêmVị trí chung

public ContentAnalysisContext addCommonLocations ( paths)

Thông số
paths

Trả lại
ContentAnalysisContext

thêmBỏ quaThay đổi

public ContentAnalysisContext addIgnoreChange (String path)

Thông số
path String

Trả lại
ContentAnalysisContext

thêmBỏ qua các thay đổi

public ContentAnalysisContext addIgnoreChanges ( paths)

Thông số
paths

Trả lại
ContentAnalysisContext

Phương pháp phân tích

public ContentAnalysisContext.AnalysisMethod analysisMethod ()

Trả lại
ContentAnalysisContext.AnalysisMethod

vị trí chung

public commonLocations ()

Trả lại

nội dungEntry

public String contentEntry ()

Trả lại
String

nội dungThông tin

public ContentInformation contentInformation ()

Trả lại
ContentInformation

bỏ quaThay đổi

public ignoredChanges ()

Trả lại

phân tích vô hiệu

public void invalidateAnalysis (String reason)

Thông số
reason String

phân tích vô hiệu

public void invalidateAnalysis ()