Trình phân tích nội dung kiểm tra

public class TestContentAnalyzer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.content.TestContentAnalyzer


Máy phân tích lấy bối cảnh để phân tích và xác định điều gì là thú vị.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestContentAnalyzer ( TestInformation information, boolean presubmitMode, contexts, discoveredModules, dependencyFiles) TestContentAnalyzer ( TestInformation information, boolean presubmitMode, contexts, discoveredModules, dependencyFiles) TestContentAnalyzer ( TestInformation information, boolean presubmitMode, contexts, discoveredModules, dependencyFiles) TestContentAnalyzer ( TestInformation information, boolean presubmitMode, contexts, discoveredModules, dependencyFiles)

Phương pháp công cộng

static analyzeContentDiff ( ContentInformation information, String entry)
ContentAnalysisResults evaluate ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình phân tích nội dung kiểm tra

public TestContentAnalyzer (TestInformation information, 
        boolean presubmitMode, 
         contexts, 
         discoveredModules, 
         dependencyFiles)

Thông số
information TestInformation

presubmitMode boolean

contexts

discoveredModules

dependencyFiles

Phương pháp công cộng

phân tíchNội dungDiff

public static analyzeContentDiff (ContentInformation information, 
        String entry)

Thông số
information ContentInformation

entry String

Trả lại

đánh giá

public ContentAnalysisResults evaluate ()

Trả lại
ContentAnalysisResults