จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ClusterBuildInfo

public class ClusterBuildInfo
extends FolderBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.FolderBuildInfo
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildInfo


คลาส IBuildInfo สำหรับ IBuildInfo จาก TFC

สรุป

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

ClusterBuildInfo (File rootDir, String buildId, String buildName)

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

ClusterBuildInfo

public ClusterBuildInfo (File rootDir, 
        String buildId, 
        String buildName)

พารามิเตอร์
rootDir File

buildId String

buildName String