เหตุการณ์คลัสเตอร์คำสั่ง

public class ClusterCommandEvent
extends Object implements IClusterEvent

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandEvent


คลาสสรุปเหตุการณ์คำสั่งคลัสเตอร์ที่จะอัปโหลด

สรุป

คลาสที่ซ้อนกัน

class ClusterCommandEvent.Builder

ค่าคงที่

int MAX_DATA_STRING_SIZE

เขตข้อมูล

public static final String DATA_KEY_ERROR

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_CODE

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_NAME

public static final String DATA_KEY_ERROR_STATUS

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_RUN_COUNT

public static final String DATA_KEY_FETCH_BUILD_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_LOST_DEVICE_DETECTED

public static final String DATA_KEY_PASSED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_SETUP_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_SUBPROCESS_COMMAND_ERROR

public static final String DATA_KEY_SUMMARY

public static final String DATA_KEY_TOTAL_TEST_COUNT

วิธีการสาธารณะ

static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder ()

สร้าง Builder ฐาน

static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder ( ClusterCommand command)

สร้าง Builder ฐานสำหรับ ClusterCommand ที่กำหนด

String getAttemptId ()
String getCommandTaskId ()
getData ()
getDeviceSerials ()
String getHostName ()
InvocationStatus getInvocationStatus ()
long getTimestamp ()
ClusterCommandEvent.Type getType ()
JSONObject toJSON ()

String toString ()

ค่าคงที่

MAX_DATA_STRING_SIZE

public static final int MAX_DATA_STRING_SIZE

ค่าคงที่: 4095 (0x00000fff)

เขตข้อมูล

DATA_KEY_ERROR

public static final String DATA_KEY_ERROR

DATA_KEY_ERROR_ID_CODE

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_CODE

DATA_KEY_ERROR_ID_NAME

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_NAME

DATA_KEY_ERROR_STATUS

public static final String DATA_KEY_ERROR_STATUS

DATA_KEY_FAILED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_COUNT

DATA_KEY_FAILED_TEST_RUN_COUNT

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_RUN_COUNT

DATA_KEY_FETCH_BUILD_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_FETCH_BUILD_TIME_MILLIS

DATA_KEY_LOST_DEVICE_DETECTED

public static final String DATA_KEY_LOST_DEVICE_DETECTED

DATA_KEY_PASSED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_PASSED_TEST_COUNT

DATA_KEY_SETUP_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_SETUP_TIME_MILLIS

DATA_KEY_SUBPROCESS_COMMAND_ERROR

public static final String DATA_KEY_SUBPROCESS_COMMAND_ERROR

DATA_KEY_SUMMARY

public static final String DATA_KEY_SUMMARY

DATA_KEY_TOTAL_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_TOTAL_TEST_COUNT

วิธีการสาธารณะ

createEventBuilder

public static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder ()

สร้าง Builder ฐาน

ส่งคืน
ClusterCommandEvent.Builder Builder

createEventBuilder

public static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder (ClusterCommand command)

สร้าง Builder ฐานสำหรับ ClusterCommand ที่กำหนด

พารามิเตอร์
command ClusterCommand

ส่งคืน
ClusterCommandEvent.Builder Builder

getAttemptId

public String getAttemptId ()

ส่งคืน
String

getCommandTaskId

public String getCommandTaskId ()

ส่งคืน
String

รับข้อมูล

public  getData ()

ส่งคืน

getDeviceSerials

public  getDeviceSerials ()

ส่งคืน

รับชื่อโฮสต์

public String getHostName ()

ส่งคืน
String

รับสถานะการร้องขอ

public InvocationStatus getInvocationStatus ()

ส่งคืน
InvocationStatus

รับการประทับเวลา

public long getTimestamp ()

ส่งคืน
long

รับประเภท

public ClusterCommandEvent.Type getType ()

ส่งคืน
ClusterCommandEvent.Type

ถึงJSON

public JSONObject toJSON ()

ส่งคืน
JSONObject

พ่น
JSONException

ถึงสตริง

public String toString ()

ส่งคืน
String