Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ClusterDeviceInfo.Builder

public static class ClusterDeviceInfo.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterDeviceInfo.Builder


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

Builder ()

Phương pháp công khai

ClusterDeviceInfo.Builder addExtraInfo ( extraInfo) addExtraInfo ( extraInfo)
ClusterDeviceInfo build ()
ClusterDeviceInfo.Builder setDeviceDescriptor ( DeviceDescriptor deviceDescriptor)
ClusterDeviceInfo.Builder setGroupName (String groupName)
ClusterDeviceInfo.Builder setRunTarget (String runTarget)

Các nhà xây dựng công cộng

Người xây dựng

public Builder ()

Phương pháp công khai

addExtraInfo

public ClusterDeviceInfo.Builder addExtraInfo ( extraInfo)

Thông số
extraInfo

Lợi nhuận
ClusterDeviceInfo.Builder

xây dựng

public ClusterDeviceInfo build ()

Lợi nhuận
ClusterDeviceInfo

setDeviceDescriptor

public ClusterDeviceInfo.Builder setDeviceDescriptor (DeviceDescriptor deviceDescriptor)

Thông số
deviceDescriptor DeviceDescriptor

Lợi nhuận
ClusterDeviceInfo.Builder

setGroupName

public ClusterDeviceInfo.Builder setGroupName (String groupName)

Thông số
groupName String

Lợi nhuận
ClusterDeviceInfo.Builder

setRunTarget

public ClusterDeviceInfo.Builder setRunTarget (String runTarget)

Thông số
runTarget String

Lợi nhuận
ClusterDeviceInfo.Builder