CụmThiết bịThông tin

public class ClusterDeviceInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterDeviceInfo


Một lớp để đóng gói thông tin thiết bị cụm sẽ được tải lên.

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class ClusterDeviceInfo.Builder

Phương thức công khai

DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()
getExtraInfo ()
String getGroupName ()
String getRunTarget ()
JSONObject toJSON ()

Tạo Đối tượng JSON cho thông tin thiết bị này.

Phương thức công khai

getDeviceDescriptor

public DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()

trả lại
DeviceDescriptor

getExtraInfo

public  getExtraInfo ()

trả lại

getGroupName

public String getGroupName ()

trả lại
String

getRunTarget

public String getRunTarget ()

trả lại
String

toJSON

public JSONObject toJSON ()

Tạo Đối tượng JSON cho thông tin thiết bị này.

trả lại
JSONObject JSONObject tương đương với thông tin thiết bị này.

ném
org.json.JSONException
JSONException