CụmThiết bịMàn hình

public class ClusterDeviceMonitor
extends LabResourceDeviceMonitor

java.lang.Object
com.google.dualhomelab.monitoringagent.resourcemonitoring.LabResourceServiceGrpc.LabResourceServiceImplBase
com.android.tradefed.monitoring.LabResourceDeviceMonitor
com.android.tradefed.cluster.ClusterDeviceMonitor


Triển khai IDeviceMonitor báo cáo kết quả cho dịch vụ Tradefed Cluster.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClusterDeviceMonitor ()

Phương pháp công khai

void notifyDeviceStateChange (String serial, DeviceAllocationState oldState, DeviceAllocationState newState)

Báo hiệu cho IDeviceMonitor rằng trạng thái thiết bị đã được thay đổi.

void run ()

Một phương thức sẽ được gọi sau khi tất cả các trường @Option của Màn hình đã được đặt.

void setDeviceLister ( IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

Cho phép thiết lập DeviceLister .

void stop ()

Một phương thức sẽ được gọi khi cần dừng Màn hình.

Nhà thầu xây dựng công cộng

CụmThiết bịMàn hình

public ClusterDeviceMonitor ()

Phương pháp công khai

thông báoDeviceStateChange

public void notifyDeviceStateChange (String serial, 
        DeviceAllocationState oldState, 
        DeviceAllocationState newState)

Báo hiệu cho IDeviceMonitor rằng trạng thái thiết bị đã được thay đổi. Việc triển khai giám sát sẽ hạn chế số lượng xử lý và tương tác IDeviceManager/DeviceLister mà họ thực hiện trong phương pháp này.

Thông số
serial String

oldState DeviceAllocationState

newState DeviceAllocationState

chạy

public void run ()

Một phương thức sẽ được gọi sau khi tất cả các trường @Option của Màn hình đã được đặt.

setDeviceLister

public void setDeviceLister (IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

Cho phép thiết lập DeviceLister . Sau khi thử thiết lập Lister thành công, quá trình triển khai có thể loại bỏ tất cả các lần thử tiếp theo.

Thông số
lister IDeviceMonitor.DeviceLister

dừng lại

public void stop ()

Một phương thức sẽ được gọi khi cần dừng Màn hình.