IDeviceMàn hình

public interface IDeviceMonitor

com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor


Giao diện theo dõi trạng thái của thiết bị. Dự định được chuyển đến một phiên bản IDeviceManager , tại thời điểm đó, IDeviceManager sẽ gọi các lệnh gọi lại khi các sự kiện liên quan được kích hoạt. Mọi thao tác lưu vào bộ nhớ đệm hoặc phân khối đều cần được thực hiện trong phiên bản IDeviceMonitor .

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class IDeviceMonitor.DeviceLister

Một lớp giống như Runnable sẽ trả về các thiết bị đã biết và trạng thái của chúng.

Phương pháp công khai

abstract void notifyDeviceStateChange (String serial, DeviceAllocationState oldState, DeviceAllocationState newState)

Báo hiệu cho IDeviceMonitor rằng trạng thái thiết bị đã được thay đổi.

abstract void run ()

Một phương thức sẽ được gọi sau khi tất cả các trường @Option của Màn hình đã được đặt.

abstract void setDeviceLister ( IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

Cho phép thiết lập DeviceLister .

abstract void stop ()

Một phương thức sẽ được gọi khi cần dừng Màn hình.

Phương pháp công khai

thông báoDeviceStateChange

public abstract void notifyDeviceStateChange (String serial, 
        DeviceAllocationState oldState, 
        DeviceAllocationState newState)

Báo hiệu cho IDeviceMonitor rằng trạng thái thiết bị đã được thay đổi. Việc triển khai giám sát sẽ hạn chế số lượng xử lý và tương tác IDeviceManager/DeviceLister mà họ thực hiện trong phương pháp này.

Thông số
serial String

oldState DeviceAllocationState

newState DeviceAllocationState

chạy

public abstract void run ()

Một phương thức sẽ được gọi sau khi tất cả các trường @Option của Màn hình đã được đặt.

setDeviceLister

public abstract void setDeviceLister (IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

Cho phép thiết lập DeviceLister . Sau khi thử thiết lập Lister thành công, quá trình triển khai có thể loại bỏ tất cả các lần thử tiếp theo.

Thông số
lister IDeviceMonitor.DeviceLister

dừng lại

public abstract void stop ()

Một phương thức sẽ được gọi khi cần dừng Màn hình.