קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

מבחן סביבה

public class TestEnvironment
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestEnvironment


מחלקה לעיצוב הודעת TestEnvironment המוחזרת על ידי TFC API.

סיכום

בוני ציבור

TestEnvironment ()

שיטות ציבוריות

void addEnvVar (String name, String value)

מוסיף משתנה סביבה.

void addExtraContextFile (String path)

מוסיף נתיב קובץ לצירוף לקובץ ההקשר.

void addJavaProperty (String name, String value)

מוסיף נכס java.

void addJvmOption (String s)

מוסיף אפשרות JVM.

void addOutputFilePattern (String s)

מוסיף תבנית קובץ פלט.

void addSetupScripts (String s)

מוסיף פקודת סקריפט התקנה.

static TestEnvironment fromJson (JSONObject json)
String getContextFilePattern ()
getEnvVars ()

מחזירה ERROR(/Map) אובייקט המכיל את כל env VARs.

getExtraContextFiles ()
long getInvocationTimeout ()
getJavaProperties ()

מחזירה ERROR(/Map) אובייקט המכיל את כל המאפיינים Java.

getJvmOptions ()

מחזירה רשימה של אפשרויות JVM.

String getLogLevel ()
getOutputFilePatterns ()

מחזירה רשימה של דפוסי קובצי פלט.

String getOutputFileUploadUrl ()

מחזירה כתובת URL להעלאת קובץ פלט.

long getOutputIdleTimeout ()
String getRetryCommandLine ()
getSetupScripts ()

מחזירה רשימה של פקודות סקריפט ההתקנה.

getTradefedConfigObjects ()
void setInvocationTimeout (long value)
void setOutputFileUploadUrl (String s)

קובע כתובת URL להעלאת קובץ פלט.

void setOutputIdleTimeout (long outputIdleTimeout)
void setUseParallelSetup (boolean f)
void setUseSubprocessReporting (boolean f)
boolean useParallelSetup ()

מחזירה אם להשתמש בהתקנה מקבילה.

boolean useSubprocessReporting ()

מחזירה אם להשתמש בדיווח על תהליכי משנה.

בוני ציבור

מבחן סביבה

public TestEnvironment ()

שיטות ציבוריות

addEnvVar

public void addEnvVar (String name, 
        String value)

מוסיף משתנה סביבה.

פרמטרים
name String : שם משתנה.

value String : ערך משתנה.

addExtraContextFile

public void addExtraContextFile (String path)

מוסיף נתיב קובץ לצירוף לקובץ ההקשר.

פרמטרים
path String

addJavaProperty

public void addJavaProperty (String name, 
        String value)

מוסיף נכס java.

פרמטרים
name String : שם רכוש.

value String : שווי הרכוש.

addJvmOption

public void addJvmOption (String s)

מוסיף אפשרות JVM.

פרמטרים
s String : אפשרות JVM.

addOutputFilePattern

public void addOutputFilePattern (String s)

מוסיף תבנית קובץ פלט.

פרמטרים
s String : דפוס קובץ.

addSetupScripts

public void addSetupScripts (String s)

מוסיף פקודת סקריפט התקנה.

פרמטרים
s String : פקודת סקריפט התקנה.

מאת ג'ייסון

public static TestEnvironment fromJson (JSONObject json)

פרמטרים
json JSONObject

החזרות
TestEnvironment

זורק
JSONException

getContextFilePattern

public String getContextFilePattern ()

החזרות
String

getEnvVars

public getEnvVars ()

מחזירה ERROR(/Map) אובייקט המכיל את כל env VARs.

החזרות
מפה בלתי ניתנת לשינוי של כל סוגי השדרות.

getExtraContextFiles

public getExtraContextFiles ()

החזרות
רשימת נתיבי קבצים נוספים לצירוף לקובץ הקשר

getInvocationTimeout

public long getInvocationTimeout ()

החזרות
long מקסימום מילי להמתין לפנייה

getJavaProperties

public getJavaProperties ()

מחזירה ERROR(/Map) אובייקט המכיל את כל המאפיינים Java.

החזרות
מפה בלתי ניתנת לשינוי של כל נכסי הרץ.

getJvmOptions

public getJvmOptions ()

מחזירה רשימה של אפשרויות JVM.

החזרות
רשימת אפשרויות שלא ניתנת לשינוי

getLogLevel

public String getLogLevel ()

החזרות
String

getOutputFilePatterns

public getOutputFilePatterns ()

מחזירה רשימה של דפוסי קובצי פלט.

החזרות
רשימה של דפוסי קבצים שלא ניתנים לשינוי.

getOutputFileUploadUrl

public String getOutputFileUploadUrl ()

מחזירה כתובת URL להעלאת קובץ פלט.

החזרות
String כתובת אתר.

getOutputIdleTimeout

public long getOutputIdleTimeout ()

החזרות
long מקסימום מילי להמתין לתהליך משנה סרק

getRetryCommandLine

public String getRetryCommandLine ()

החזרות
String

getSetupScripts

public getSetupScripts ()

מחזירה רשימה של פקודות סקריפט ההתקנה.

החזרות
רשימת פקודות שלא ניתנת לשינוי

getTradefedConfigObjects

public getTradefedConfigObjects ()

החזרות

setInvocationTimeout

public void setInvocationTimeout (long value)

פרמטרים
value long

setOutputFileUploadUrl

public void setOutputFileUploadUrl (String s)

קובע כתובת URL להעלאת קובץ פלט.

פרמטרים
s String : כתובת URL.

setOutputIdleTimeout

public void setOutputIdleTimeout (long outputIdleTimeout)

פרמטרים
outputIdleTimeout long

setUseParallelSetup

public void setUseParallelSetup (boolean f)

פרמטרים
f boolean

setUseSubprocessReporting

public void setUseSubprocessReporting (boolean f)

פרמטרים
f boolean

useParallelSetup

public boolean useParallelSetup ()

מחזירה אם להשתמש בהתקנה מקבילה.

החזרות
boolean בוליאני.

useSubprocessReporting

public boolean useSubprocessReporting ()

מחזירה אם להשתמש בדיווח על תהליכי משנה.

החזרות
boolean בוליאני.