Đối tượng TradefedConfig

public class TradefedConfigObject
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject


Một lớp để mô hình hóa thông báo TradefedConfigObject của TFC API.

Thông báo TradefedConfigObject là một phần của thông báo TestEnvironment và được sử dụng để truyền ITargetPreparer hoặc ITestInvocationListener bổ sung để thêm vào cấu hình trình khởi chạy lệnh cụm.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

static TradefedConfigObject fromJson (JSONObject json)
static fromJsonArray (JSONArray arr)
String getClassName ()
MultiMap <String, String> getOptionValues ()
TradefedConfigObject.Type getType ()

Phương pháp công khai

từJson

public static TradefedConfigObject fromJson (JSONObject json)

Thông số
json JSONObject

Trả lại
TradefedConfigObject

Ném
JSONException

từJsonArray

public static  fromJsonArray (JSONArray arr)

Thông số
arr JSONArray

Trả lại

Ném
JSONException

lấy tên lớp

public String getClassName ()

Trả lại
String

getOptionValues

public MultiMap<String, String> getOptionValues ()

Trả lại
MultiMap <String, String>

getType

public TradefedConfigObject.Type getType ()

Trả lại
TradefedConfigObject.Type