Đa bản đồ

public class MultiMap
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.MultiMap<K, V>


ERROR(/Map) hỗ trợ nhiều giá trị cho mỗi khóa.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

MultiMap ()
MultiMap ( MultiMap <K, V> map)
MultiMap ( map) MultiMap ( map)

Phương pháp công khai

void clear ()

Xóa bản đồ.

boolean containsKey (K key)

Kiểm tra xem bản đồ có chứa khóa được chỉ định hay không.

boolean containsValue (V value)

Kiểm tra xem bản đồ có chứa giá trị được chỉ định hay không.

entries ()

Trả về tập hợp tất cả các cặp khóa-giá trị trong MultiMap này dưới dạng phiên bản Map.Entry .

boolean equals (Object obj)

get (K key)

Lấy danh sách các giá trị liên kết với mỗi khóa.

getUniqueMap ()

Xây dựng một bản đồ mới chứa khóa Chuỗi duy nhất cho mỗi giá trị.

int hashCode ()

boolean isEmpty ()
keySet ()

Trả về một tập hợp tất cả các khóa riêng biệt có trong multimap này.

V put (K key, V value)

Thêm giá trị vào danh sách được liên kết với một khóa.

void putAll ( m) putAll ( m)

Thêm tất cả các mục trong ERROR(/Map) đã cho vào MultiMap này.

remove (K key)

Xóa tất cả các giá trị được liên kết với khóa được chỉ định.

int size ()

Trả về số lượng phím trong bản đồ

values ()

Trả về danh sách tất cả các giá trị.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Đa bản đồ

public MultiMap ()

Đa bản đồ

public MultiMap (MultiMap<K, V> map)

Thông số
map MultiMap

Đa bản đồ

public MultiMap ( map)

Thông số
map

Phương pháp công khai

thông thoáng

public void clear ()

Xóa bản đồ.

chứaKey

public boolean containsKey (K key)

Kiểm tra xem bản đồ có chứa khóa được chỉ định hay không.

Thông số
key K

Trả lại
boolean

chứa giá trị

public boolean containsValue (V value)

Kiểm tra xem bản đồ có chứa giá trị được chỉ định hay không.

Thông số
value V

Trả lại
boolean

mục

public entries ()

Trả về tập hợp tất cả các cặp khóa-giá trị trong MultiMap này dưới dạng phiên bản Map.Entry .

Trả lại

bằng

public boolean equals (Object obj)

Thông số
obj Object

Trả lại
boolean

lấy

public get (K key)

Lấy danh sách các giá trị liên kết với mỗi khóa.

Thông số
key K

Trả lại

getUniqueMap

public getUniqueMap ()

Xây dựng một bản đồ mới chứa khóa Chuỗi duy nhất cho mỗi giá trị. Thuật toán hiện tại sẽ tạo khóa duy nhất bằng cách thêm số vị trí duy nhất vào giá trị toString() của khóa

Trả lại
một ERROR(/Map)

Mã Băm

public int hashCode ()

Trả lại
int

isEmpty

public boolean isEmpty ()

Trả lại
boolean

bộ chìa khoá

public keySet ()

Trả về một tập hợp tất cả các khóa riêng biệt có trong multimap này.

Trả lại

đặt

public V put (K key, 
        V value)

Thêm giá trị vào danh sách được liên kết với một khóa.

Thông số
key K

value V

Trả lại
V

đặt tất cả

public void putAll ( m)

Thêm tất cả các mục trong ERROR(/Map) đã cho vào MultiMap này.

Thông số
m

di dời

public remove (K key)

Xóa tất cả các giá trị được liên kết với khóa được chỉ định.

Thông số
key K

Trả lại

kích cỡ

public int size ()

Trả về số lượng phím trong bản đồ

Trả lại
int

giá trị

public values ()

Trả về danh sách tất cả các giá trị.

Trả lại