CommandFileParser

public class CommandFileParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


מנתח לקובץ המכיל קבוצה של שורות פקודה.

התחביר של הקובץ הנתון צריך להיות סדרה של שורות. כל שורה היא פקודה; כלומר, תצורה בתוספת האפשרויות שלה:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

סיכום

כיתות מקוננות

class CommandFileParser.CommandLine

בנאים ציבוריים

CommandFileParser ()

שיטות ציבוריות

getIncludedFiles ()

החזר את קובצי הפקודה הכלולים בקובץ הפקודה האחרון שמנותח.

parseFile (File file)

מנתח את הפקודות הכלולות file , עושה הרחבות מאקרו לפי הצורך

בנאים ציבוריים

CommandFileParser

public CommandFileParser ()

שיטות ציבוריות

getIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

החזר את קובצי הפקודה הכלולים בקובץ הפקודה האחרון שמנותח.

החזרות

parseFile

public  parseFile (File file)

מנתח את הפקודות הכלולות file , עושה הרחבות מאקרו לפי הצורך

פרמטרים
file File : ה- ERROR(/File) לניתוח

החזרות
רשימת הפקודות המנותחות

זורק
אם לא הצליח לקרוא את הקובץ
ConfigurationException אם לא ניתן היה לנתח את תוכן הקובץ
,

CommandFileParser

public class CommandFileParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


מנתח לקובץ המכיל קבוצה של שורות פקודה.

התחביר של הקובץ הנתון צריך להיות סדרה של שורות. כל שורה היא פקודה; כלומר, תצורה בתוספת האפשרויות שלה:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

סיכום

כיתות מקוננות

class CommandFileParser.CommandLine

בנאים ציבוריים

CommandFileParser ()

שיטות ציבוריות

getIncludedFiles ()

החזר את קובצי הפקודה הכלולים בקובץ הפקודה האחרון שמנותח.

parseFile (File file)

מנתח את הפקודות הכלולות file , עושה הרחבות מאקרו לפי הצורך

בנאים ציבוריים

CommandFileParser

public CommandFileParser ()

שיטות ציבוריות

getIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

החזר את קובצי הפקודה הכלולים בקובץ הפקודה האחרון שמנותח.

החזרות

parseFile

public  parseFile (File file)

מנתח את הפקודות הכלולות file , עושה הרחבות מאקרו לפי הצורך

פרמטרים
file File : ה- ERROR(/File) לניתוח

החזרות
רשימת הפקודות המנותחות

זורק
אם לא הצליח לקרוא את הקובץ
ConfigurationException אם לא ניתן היה לנתח את תוכן הקובץ