ConfigurationFactory.ConfigLoader

protected class ConfigurationFactory.ConfigLoader
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory.ConfigLoader


Việc triển khai IConfigDefLoader để theo dõi các cấu hình được bao gồm từ một cấu hình gốc và đưa ra một ngoại lệ trên vòng tròn bao gồm.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ConfigLoader (boolean isGlobalConfig)

Phương pháp công khai

ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, templateMap) getConfigurationDef (String name, templateMap)

boolean isGlobalConfig ()

void loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen)

Các cấu hình được gói bên trong Tradefed.jar chỉ có thể bao gồm các cấu hình khác cũng được gói bên trong Tradefed.jar.

Phương pháp được bảo vệ

String findConfigName (String name, String parentName)

Tìm tên cấu hình dựa trên tên và tên cha của nó.

boolean isBundledConfig (String name)

Trả về true nếu đó là tệp cấu hình được tìm thấy bên trong đường dẫn lớp.

boolean isTrackableConfig (String name)

Có nên theo dõi vòng đời của config hay không.

void trackConfig (String name, ConfigurationDef def)

Theo dõi cấu hình để tải động.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình tải cấu hình

public ConfigLoader (boolean isGlobalConfig)

Thông số
isGlobalConfig boolean

Phương pháp công khai

getConfigurationDef

public ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, 
         templateMap)

Thông số
name String

templateMap

Trả lại
ConfigurationDef

Ném
ConfigurationException

isGlobalConfig

public boolean isGlobalConfig ()

Trả lại
boolean

tảiBao gồmCấu hình

public void loadIncludedConfiguration (ConfigurationDef def, 
        String parentName, 
        String name, 
        String deviceTagObject, 
         templateMap, 
         templateSeen)

Các cấu hình được gói bên trong Tradefed.jar chỉ có thể bao gồm các cấu hình khác cũng được gói bên trong Tradefed.jar. Tuy nhiên, cấu hình cục bộ (bên ngoài) có thể bao gồm cả cấu hình cục bộ (bên ngoài) và cấu hình đi kèm.

Thông số
def ConfigurationDef

parentName String

name String

deviceTagObject String

templateMap

templateSeen

Ném
ConfigurationException

Phương pháp được bảo vệ

findConfigName

protected String findConfigName (String name, 
        String parentName)

Tìm tên cấu hình dựa trên tên và tên cha của nó. Điều này được sử dụng để xử lý đúng cấu hình gói và cấu hình cục bộ.

Thông số
name String : tên cấu hình

parentName String : tên cha mẹ của cấu hình.

Trả lại
String tên đầy đủ của cấu hình.

Ném
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

isBundledConfig

protected boolean isBundledConfig (String name)

Trả về true nếu đó là tệp cấu hình được tìm thấy bên trong đường dẫn lớp.

Thông số
name String

Trả lại
boolean

isTrackableConfig

protected boolean isTrackableConfig (String name)

Có nên theo dõi vòng đời của config hay không.

Thông số
name String : tên cấu hình

Trả lại
boolean true nếu cấu hình có thể theo dõi được, nếu không thì false .

trackConfig

protected void trackConfig (String name, 
        ConfigurationDef def)

Theo dõi cấu hình để tải động. Hiện tại chỉ hỗ trợ các tệp cục bộ.

Thông số
name String : tên cấu hình

def ConfigurationDef : def của cấu hình.