GCSConfigurationFactory.GCSConfigLoader

protected class GCSConfigurationFactory.GCSConfigLoader
extends ConfigurationFactory.ConfigLoader

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory.ConfigLoader
com.android.tradefed.config.gcs.GCSConfigurationFactory.GCSConfigLoader


Tiện ích mở rộng của ConfigurationFactory.ConfigLoader tải cấu hình từ GCS, theo dõi các cấu hình được bao gồm từ một cấu hình gốc và đưa ra một ngoại lệ trên vòng tròn bao gồm.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

GCSConfigLoader (boolean isGlobalConfig)

Phương pháp được bảo vệ

String findConfigName (String name, String parentName)

Tìm tên cấu hình dựa trên tên và tên cha của nó.

void trackConfig (String name, ConfigurationDef def)

Theo dõi cấu hình để tải động.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình tải cấu hình GCS

public GCSConfigLoader (boolean isGlobalConfig)

Thông số
isGlobalConfig boolean

Phương pháp được bảo vệ

findConfigName

protected String findConfigName (String name, 
        String parentName)

Tìm tên cấu hình dựa trên tên và tên cha của nó. Điều này được sử dụng để xử lý đúng cấu hình gói và cấu hình cục bộ.

Thông số
name String : tên cấu hình

parentName String : tên cha mẹ của cấu hình.

Trả lại
String tên đầy đủ của cấu hình.

Ném
ConfigurationException

trackConfig

protected void trackConfig (String name, 
        ConfigurationDef def)

Theo dõi cấu hình để tải động. Hiện tại chỉ hỗ trợ các tệp cục bộ.

Thông số
name String : tên cấu hình

def ConfigurationDef : def của cấu hình.