Cấu hìnhXmlParserCài đặt

public class ConfigurationXmlParserSettings
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationXmlParserSettings


Một lớp đơn giản để chấp nhận cài đặt cho ConfigurationXmlParser

Để chuyển cài đặt cho lớp này, bí danh là bắt buộc. Vì vậy, một cái gì đó như --template:map name filename.xml sẽ hoạt động, nhưng điều này sẽ KHÔNG hoạt động: --map name filename.xml .

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public MultiMap <String, String> templateMap

Nhà thầu xây dựng công cộng

ConfigurationXmlParserSettings ()

Lĩnh vực

bản đồ mẫu

public MultiMap<String, String> templateMap

Nhà thầu xây dựng công cộng

Cấu hìnhXmlParserCài đặt

public ConfigurationXmlParserSettings ()