Thử lạiCấu hìnhNhà máy

public class RetryConfigurationFactory
extends ConfigurationFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory
com.android.tradefed.config.RetryConfigurationFactory


Nhà máy xử lý việc thử lại một lệnh.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RetryConfigurationFactory ()

Phương pháp công khai

IConfiguration createRetryConfiguration ( IConfiguration retryConfig)

Tạo cấu hình thử lại từ trình chạy thử lại.

static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Lấy phiên bản IConfigurationFactory đơn lẻ.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thử lạiCấu hìnhNhà máy

public RetryConfigurationFactory ()

Phương pháp công khai

createRetryConfiguration

public IConfiguration createRetryConfiguration (IConfiguration retryConfig)

Tạo cấu hình thử lại từ trình chạy thử lại.

Thông số
retryConfig IConfiguration

Trả lại
IConfiguration

Ném
ConfigurationException

lấy sơ thẩm

public static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Lấy phiên bản IConfigurationFactory đơn lẻ.

Trả lại
RetryConfigurationFactory