SandboxConfigurationFactory

public class SandboxConfigurationFactory
extends ConfigurationFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory
com.android.tradefed.config.SandboxConfigurationFactory


Nhà máy Cấu hình Đặc biệt để xử lý việc tạo cấu hình cho mục đích Sandboxing.

VIỆC CẦN LÀM: Chia phần kết xuất cấu hình sang một lớp khác

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final OPTION_IGNORED_ELEMENTS

Nhà thầu xây dựng công cộng

SandboxConfigurationFactory ()

Phương pháp công khai

IConfiguration createConfigurationFromArgs (String[] args, IKeyStoreClient keyStoreClient, ISandbox sandbox, IRunUtil runUtil)

Tạo IConfiguration dựa trên dòng lệnh và hộp cát được cung cấp.

IConfiguration createConfigurationFromArgs (String[] args, IKeyStoreClient keyStoreClient, ISandbox sandbox, IRunUtil runUtil, File globalConfig, boolean skipJavaCheck)

Tạo IConfiguration dựa trên dòng lệnh và hộp cát được cung cấp.

IConfiguration createConfigurationFromArgs (String[] arrayArgs, SandboxConfigDump.DumpCmd command)

Khi chạy kết xuất cho một lệnh.

static SandboxConfigurationFactory getInstance ()

Lấy phiên bản IConfigurationFactory đơn lẻ.

Phương pháp được bảo vệ

ConfigurationDef createConfigurationDef (String name)

Phương thức nội bộ để tạo ConfigurationDef

ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, boolean isGlobal, templateMap) getConfigurationDef (String name, boolean isGlobal, templateMap)

Truy ConfigurationDef cho tên đã cho

Lĩnh vực

OPTION_IGNORED_ELEMENTS

public static final OPTION_IGNORED_ELEMENTS

Nhà thầu xây dựng công cộng

SandboxConfigurationFactory

public SandboxConfigurationFactory ()

Phương pháp công khai

createConfigurationFromArgs

public IConfiguration createConfigurationFromArgs (String[] args, 
        IKeyStoreClient keyStoreClient, 
        ISandbox sandbox, 
        IRunUtil runUtil)

Tạo IConfiguration dựa trên dòng lệnh và hộp cát được cung cấp.

Thông số
args String : dòng lệnh để chạy.

keyStoreClient IKeyStoreClient : IKeyStoreClient nơi tải khóa từ đó.

sandbox ISandbox : ISandbox được sử dụng để chạy.

runUtil IRunUtil : IRunUtil để chạy lệnh.

Trả lại
IConfiguration IConfiguration hợp lệ cho hộp cát.

Ném
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

createConfigurationFromArgs

public IConfiguration createConfigurationFromArgs (String[] args, 
        IKeyStoreClient keyStoreClient, 
        ISandbox sandbox, 
        IRunUtil runUtil, 
        File globalConfig, 
        boolean skipJavaCheck)

Tạo IConfiguration dựa trên dòng lệnh và hộp cát được cung cấp.

Thông số
args String : dòng lệnh để chạy.

keyStoreClient IKeyStoreClient : IKeyStoreClient nơi tải khóa từ đó.

sandbox ISandbox : ISandbox được sử dụng để chạy.

runUtil IRunUtil : IRunUtil để chạy lệnh.

globalConfig File

skipJavaCheck boolean

Trả lại
IConfiguration IConfiguration hợp lệ cho hộp cát.

Ném
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

createConfigurationFromArgs

public IConfiguration createConfigurationFromArgs (String[] arrayArgs, 
        SandboxConfigDump.DumpCmd command)

Khi chạy kết xuất cho một lệnh. Tạo một cấu hình với những mong đợi cụ thể.

Thông số
arrayArgs String : dòng lệnh để chạy.

command SandboxConfigDump.DumpCmd : Đang thực hiện lệnh kết xuất

Trả lại
IConfiguration IConfiguration hợp lệ cho Hộp cát PHIÊN BẢN.

Ném
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

lấy sơ thẩm

public static SandboxConfigurationFactory getInstance ()

Lấy phiên bản IConfigurationFactory đơn lẻ.

Trả lại
SandboxConfigurationFactory

Phương pháp được bảo vệ

createConfigurationDef

protected ConfigurationDef createConfigurationDef (String name)

Phương thức nội bộ để tạo ConfigurationDef

Thông số
name String

Trả lại
ConfigurationDef

getConfigurationDef

protected ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, 
        boolean isGlobal, 
         templateMap)

Truy ConfigurationDef cho tên đã cho

Thông số
name String : tên của cấu hình tích hợp để tải hoặc đường dẫn tệp đến tệp cấu hình để tải

isGlobal boolean

templateMap

Trả lại
ConfigurationDef ConfigurationDef

Ném
ConfigurationException