LệnhTùy chọnGetter

public class CommandOptionsGetter
extends Object implements IRemoteFeature , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.CommandOptionsGetter


Triển khai dịch vụ trả về giá trị tùy chọn lệnh của một lệnh gọi nhất định. Điều này có thể được mở rộng trong tương lai để hỗ trợ nhiều tùy chọn hơn.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String COMMAND_OPTIONS_GETTER

public static final String OPTION_NAME

nhà thầu công cộng

CommandOptionsGetter ()

Phương thức công khai

FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về một FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

String getName ()

Tên của tính năng.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Lĩnh vực

COMMAND_OPTIONS_GETTER

public static final String COMMAND_OPTIONS_GETTER

OPTION_NAME

public static final String OPTION_NAME

nhà thầu công cộng

LệnhTùy chọnGetter

public CommandOptionsGetter ()

Phương thức công khai

hành hình

public FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về một FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

Thông số
request FeatureRequest

trả lại
FeatureResponse

getName

public String getName ()

Tên của tính năng. Phải khớp với FeatureRequest#getName() .

trả lại
String

thiết lập cấu hình

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration