GlobalFilterGetter

public class GlobalFilterGetter
extends Object implements IRemoteFeature , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.GlobalFilterGetter


Triển khai dịch vụ trả về các bộ lọc của lệnh gọi nhất định.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String GLOBAL_FILTER_GETTER

Nhà thầu xây dựng công cộng

GlobalFilterGetter ()

Phương pháp công cộng

FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

String getName ()

Tên của tính năng.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Lĩnh vực

GLOBAL_FILTER_GETTER

public static final String GLOBAL_FILTER_GETTER

Nhà thầu xây dựng công cộng

GlobalFilterGetter

public GlobalFilterGetter ()

Phương pháp công cộng

hành hình

public FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

Thông số
request FeatureRequest

Trả lại
FeatureResponse

lấy tên

public String getName ()

Tên của tính năng. Phải khớp với FeatureRequest#getName() .

Trả lại
String

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration