Tính năng IRemote

public interface IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.IRemoteFeature


Giao diện mô tả một tính năng trong Tradefed có thể được thực thi dựa trên yêu cầu.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

abstract String getName ()

Tên của tính năng.

Phương pháp công khai

hành hình

public abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

Thông số
request FeatureRequest

Trả lại
FeatureResponse

lấy tên

public abstract String getName ()

Tên của tính năng. Phải khớp với FeatureRequest#getName() .

Trả lại
String