GcsRemoteFileResolver

public class GcsRemoteFileResolver
extends Object implements IRemoteFileResolver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.GcsRemoteFileResolver


Triển khai IRemoteFileResolver cho phép tải xuống từ nhóm GCS.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String PROTOCOL

Nhà thầu xây dựng công cộng

GcsRemoteFileResolver ()

Phương pháp công khai

String getSupportedProtocol ()

Trả về giao thức liên quan được hỗ trợ để tải xuống.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile ( IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Giải quyết tệp từ xa trong giao diện phù hợp với tương lai

Phương pháp được bảo vệ

GCSDownloaderHelper getDownloader ()

Lĩnh vực

GIAO THỨC

public static final String PROTOCOL

Nhà thầu xây dựng công cộng

GcsRemoteFileResolver

public GcsRemoteFileResolver ()

Phương pháp công khai

getHỗ trợGiao thức

public String getSupportedProtocol ()

Trả về giao thức liên quan được hỗ trợ để tải xuống.

Trả lại
String

giải quyếtRemoteFile

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile (IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Giải quyết tệp từ xa trong giao diện phù hợp với tương lai

Thông số
args IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs : RemoteFileResolverArgs mô tả điều khiển từ xa để tải xuống và cách thực hiện.

Trả lại
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Biểu diễn tệp cục bộ đã được giải quyết.

Ném
BuildRetrievalError

Phương pháp được bảo vệ

getDownloader

protected GCSDownloaderHelper getDownloader ()

Trả lại
GCSDownloaderHelper