با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IDefaultObjectLoader

public interface IDefaultObjectLoader

com.android.tradefed.config.yaml.IDefaultObjectLoader


رابطی برای بارگیری اشیا objects پیش فرض که باید بخشی از پیکربندی YAML ما باشد. این اجازه می دهد تا تنظیمات YAML را با هر اشیایی که نیاز داریم بر اساس زمینه تنظیم کنیم.

خلاصه

کلاسهای تو در تو

class IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

شی conf پیکربندی بارگیری برای انتقال اطلاعات به لودر.

روشهای عمومی

abstract void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

اجازه می دهد تا در صورت لزوم اشیا پیش فرض را اضافه کنید.

روشهای عمومی

addDefaultObjects

public abstract void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

اجازه می دهد تا در صورت لزوم اشیا پیش فرض را اضافه کنید.

مولفه های
loaderConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration