با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

OpenObjectLoader

public class OpenObjectLoader
implements IDefaultObjectLoader extends Object implements IDefaultObjectLoader

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.config.yaml.OpenObjectLoader


لودر برای اشیا پیش فرض موجود در AOSP.

خلاصه

سازندگان عمومی

OpenObjectLoader ()

روشهای عمومی

void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loadConfiguration)

اجازه می دهد تا در صورت لزوم اشیا پیش فرض را اضافه کنید.

سازندگان عمومی

OpenObjectLoader

public OpenObjectLoader ()

روشهای عمومی

addDefaultObjects

public void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loadConfiguration)

اجازه می دهد تا در صورت لزوم هرگونه شی پیش فرض را اضافه کنید

مولفه های
loadConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration