Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Thiết bịDisconnectedException

public class DeviceDisconnectedException
extends DeviceNotAvailableException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
com.android.tradefed.device.DeviceDisconnectedException


Bị ném khi không thể truy cập thiết bị thông qua loại phương tiện truyền tải, ví dụ: nếu thiết bị không còn hiển thị qua USB hoặc kết nối TCP/IP

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceDisconnectedException (String msg, String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

DeviceDisconnectedException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

DeviceDisconnectedException (String msg, Throwable cause, String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

DeviceDisconnectedException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

nhà thầu công cộng

Thiết bịDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

serial String : sê-ri của thiết bị liên quan.

Thiết bịDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

serial String : sê-ri của thiết bị liên quan.

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.

Thiết bịDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

cause Throwable : ERROR(/Throwable) khiến thiết bị không khả dụng.

serial String : sê-ri của thiết bị liên quan.

Thiết bịDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

cause Throwable : ERROR(/Throwable) khiến thiết bị không khả dụng.

serial String : sê-ri của thiết bị liên quan.

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.