Thiết bị bị ngắt kết nốiNgoại lệ

public class DeviceDisconnectedException
extends DeviceNotAvailableException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
com.android.tradefed.device.DeviceDisconnectedException


Bị ném khi một thiết bị không còn có thể truy cập được thông qua loại truyền tải của nó, ví dụ: nếu thiết bị không còn hiển thị qua kết nối USB hoặc TCP/IP

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceDisconnectedException (String msg, String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

DeviceDisconnectedException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

DeviceDisconnectedException (String msg, Throwable cause, String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

DeviceDisconnectedException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thiết bị bị ngắt kết nốiNgoại lệ

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

serial String : serial của thiết bị liên quan.

Thiết bị bị ngắt kết nốiNgoại lệ

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

serial String : serial của thiết bị liên quan.

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.

Thiết bị bị ngắt kết nốiNgoại lệ

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

cause Throwable : root Throwable khiến thiết bị không khả dụng.

serial String : serial của thiết bị liên quan.

Thiết bị bị ngắt kết nốiNgoại lệ

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

cause Throwable : root Throwable khiến thiết bị không khả dụng.

serial String : serial của thiết bị liên quan.

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.