Thiết bịKhông có sẵnNgoại lệ

public class DeviceNotAvailableException
extends HarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException


Bị loại bỏ khi thiết bị không còn có sẵn để thử nghiệm. ví dụ: kết nối adb với thiết bị đã bị mất, thiết bị đã ngừng phản hồi các lệnh, v.v.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceNotAvailableException ()

Hàm tạo này không được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng DeviceNotAvailableException(String, String, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) .

DeviceNotAvailableException (String msg)

Hàm tạo này không được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng DeviceNotAvailableException(String, String, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) .

DeviceNotAvailableException (String msg, String serial)

Tạo một DeviceNotAvailableException .

DeviceNotAvailableException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceNotAvailableException .

DeviceNotAvailableException (String msg, Throwable cause, String serial)

Tạo một DeviceNotAvailableException .

DeviceNotAvailableException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceNotAvailableException .

Phương pháp công khai

String getSerial ()

Trả về Serial của thiết bị được liên kết với ngoại lệ.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thiết bịKhông có sẵnNgoại lệ

public DeviceNotAvailableException ()

Hàm tạo này không được dùng nữa.
Thay vào đó, hãy sử dụng DeviceNotAvailableException(String, String, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) .

Tạo một DeviceNotAvailableException .

Thiết bịKhông có sẵnNgoại lệ

public DeviceNotAvailableException (String msg)

Hàm tạo này không được dùng nữa.
Thay vào đó, hãy sử dụng DeviceNotAvailableException(String, String, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) .

Tạo một DeviceNotAvailableException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

Thiết bịKhông có sẵnNgoại lệ

public DeviceNotAvailableException (String msg, 
        String serial)

Tạo một DeviceNotAvailableException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

serial String : serial của thiết bị liên quan

Thiết bịKhông có sẵnNgoại lệ

public DeviceNotAvailableException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceNotAvailableException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

serial String : serial của thiết bị liên quan

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.

Thiết bịKhông có sẵnNgoại lệ

public DeviceNotAvailableException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

Tạo một DeviceNotAvailableException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

cause Throwable : root Throwable khiến thiết bị không khả dụng.

serial String : sê-ri của thiết bị liên quan đến ngoại lệ

Thiết bịKhông có sẵnNgoại lệ

public DeviceNotAvailableException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceNotAvailableException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

cause Throwable : root Throwable khiến thiết bị không khả dụng.

serial String : sê-ri của thiết bị liên quan đến ngoại lệ

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.

Phương pháp công khai

lấy nối tiếp

public String getSerial ()

Trả về Serial của thiết bị được liên kết với ngoại lệ.

Trả lại
String