IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


מחלקה דמוית Runnable שאמורה להחזיר את המכשירים הידועים ואת המצבים שלהם. מחלקה זו מאפשרת ל- IDeviceMonitor להביא מידע על המכשיר מהשרשור שלו, מה שאמור למנוע מבוי סתום שעלול להתרחש בזמן רישום מכשירים.

סיכום

בנאים ציבוריים

DeviceLister ()

שיטות ציבוריות

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

בנאים ציבוריים

DeviceLister

public DeviceLister ()

שיטות ציבוריות

getDeviceDescriptor

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

פרמטרים
serial String

החזרות
DeviceDescriptor

רשימה מכשירים

public abstract  listDevices ()

החזרות