IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


מחלקה Runnable ריצה שצריכה להחזיר את המכשירים הידועים ואת מצביהם. מחלקה זו מאפשרת ל- IDeviceMonitor להביא מידע על המכשיר משרשור משלו, מה שאמור להימנע IDeviceMonitor שעלולים להתרחש בעת רישום המכשירים.

סיכום

בונים ציבוריים

DeviceLister ()

שיטות ציבוריות

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

בונים ציבוריים

DeviceLister

public DeviceLister ()

שיטות ציבוריות

getDeviceDescriptor

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

פרמטרים
serial String

החזרות
DeviceDescriptor

listDevices

public abstract  listDevices ()

החזרות