IDeviceSelection (Chọn thiết bị)

public interface IDeviceSelection
implements IMatcher<IDevice>

com.android.tradefed.device.IDeviceSelection


Giao diện cho tiêu chí lựa chọn thiết bị.

Tóm tắt

Phương thức công khai

abstract boolean deviceRequested()
abstract boolean emulatorRequested()
abstract boolean gceDeviceRequested()
abstract IDeviceSelection.BaseDeviceType getBaseDeviceTypeRequested()

Trả về loại thiết bị mà chúng ta nên sử dụng.

abstract Integer getBatteryLevel(IDevice device)

Truy xuất mức pin của thiết bị cụ thể

abstract String getDeviceProductType(IDevice device)

Lấy loại sản phẩm thiết bị đã cho

abstract String getDeviceProductVariant(IDevice device)

Lấy biến thể sản phẩm thiết bị đã cho

abstract getExcludeSerials()

Tải bản sao danh sách loại trừ số sê-ri

abstract getNoMatchReason()

Trả về lý do khiến thiết bị không khớp.

abstract getProductTypes()

Nhận bản sao danh sách loại sản phẩm

abstract getProperties()

Trả về bản đồ của danh sách thuộc tính

abstract getSerials(IDevice device)

Lấy bản sao của số sê-ri

abstract getSerials()

Trả về danh sách các sê-ri được yêu cầu.

abstract boolean nullDeviceRequested()
abstract void setBaseDeviceTypeRequested(IDeviceSelection.BaseDeviceType type)

Thiết lập loại thiết bị mà chúng ta sẽ sử dụng.

abstract void setRequireBatteryCheck(boolean requireCheck)

Đặt xem chúng ta có muốn thực hiện kiểm tra pin hay không.

abstract void setSerial(String... serialNumber)

Đặt danh sách đưa vào số sê-ri, thay thế mọi giá trị hiện có.

abstract boolean stubEmulatorRequested()
default boolean tcpDeviceRequested()

Phương thức công khai

thiết bị được yêu cầu

public abstract boolean deviceRequested ()

Giá trị trả về
boolean true nếu đã yêu cầu thiết bị

trình mô phỏng được yêu cầu

public abstract boolean emulatorRequested ()

Giá trị trả về
boolean true nếu đã yêu cầu một trình mô phỏng

Yêu cầu thiết bị gce

public abstract boolean gceDeviceRequested ()

Giá trị trả về
boolean true nếu người dùng đã yêu cầu thiết bị Gce (còn gọi là thiết bị từ xa)

getBaseDeviceTypeRequested

public abstract IDeviceSelection.BaseDeviceType getBaseDeviceTypeRequested ()

Trả về loại thiết bị mà chúng ta nên sử dụng.

Giá trị trả về
IDeviceSelection.BaseDeviceType

getBatteryLevel

public abstract Integer getBatteryLevel (IDevice device)

Truy xuất mức pin của thiết bị cụ thể

Tham số
device IDevice: IDevice

Giá trị trả về
Integer mức pin của thiết bị hoặc null nếu không xác định

getDeviceProductType

public abstract String getDeviceProductType (IDevice device)

Lấy loại sản phẩm thiết bị đã cho

Tham số
device IDevice: IDevice

Giá trị trả về
String loại sản phẩm của thiết bị hoặc null nếu không xác định

getDeviceProductVariant

public abstract String getDeviceProductVariant (IDevice device)

Lấy biến thể sản phẩm thiết bị đã cho

Tham số
device IDevice: IDevice

Giá trị trả về
String biến thể sản phẩm của thiết bị hoặc null nếu không xác định

getExcludeSerials

public abstract  getExcludeSerials ()

Tải bản sao danh sách loại trừ số sê-ri

Giá trị trả về
một ERROR(/Collection) số sê-ri

getNoMatchReason

public abstract  getNoMatchReason ()

Trả về lý do khiến thiết bị không khớp.

Giá trị trả về
bản đồ số sê-ri kèm theo lý do số sê-ri không được phân bổ

getProductTypes

public abstract  getProductTypes ()

Nhận bản sao danh sách loại sản phẩm

Giá trị trả về
ERROR(/Collection) loại sản phẩm

getProperties

public abstract  getProperties ()

Trả về bản đồ của danh sách thuộc tính

Giá trị trả về
ERROR(/Map) tên thuộc tính thiết bị thành các giá trị

getSerials

public abstract  getSerials (IDevice device)

Lấy bản sao của số sê-ri

Tham số
device IDevice: IDevice đại diện cho thiết bị được cân nhắc lựa chọn.

Giá trị trả về
một ERROR(/Collection) số sê-ri

getSerials

public abstract  getSerials ()

Trả về danh sách các sê-ri được yêu cầu.

Giá trị trả về

Yêu cầu thiết bị rỗng

public abstract boolean nullDeviceRequested ()

Giá trị trả về
boolean true nếu đã yêu cầu một thiết bị rỗng (hay không cần thiết bị)

setBaseDeviceTypeRequested

public abstract void setBaseDeviceTypeRequested (IDeviceSelection.BaseDeviceType type)

Thiết lập loại thiết bị mà chúng ta sẽ sử dụng.

Tham số
type IDeviceSelection.BaseDeviceType

setAskBatteryCheck (Kiểm tra pin)

public abstract void setRequireBatteryCheck (boolean requireCheck)

Đặt xem chúng ta có muốn thực hiện kiểm tra pin hay không.

Tham số
requireCheck boolean

setSerial

public abstract void setSerial (String... serialNumber)

Đặt danh sách đưa vào số sê-ri, thay thế mọi giá trị hiện có.

Tham số
serialNumber String

Đã yêu cầu stubEmulator

public abstract boolean stubEmulatorRequested ()

Giá trị trả về
boolean true nếu có yêu cầu sử dụng một trình mô phỏng mã giả lập. Trình mô phỏng mã giả lập là một phần giữ chỗ được dùng khi cấu hình phải khởi chạy một trình mô phỏng.

Yêu cầu tcpDevice

public boolean tcpDeviceRequested ()

Giá trị trả về
boolean true nếu đã yêu cầu một thiết bị tcp (còn gọi là thiết bị kết nối adb)