ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher

public static interface ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher

com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher<T>


Một giao diện để xác định xem các phần tử có khớp với một số loại điều kiện hay không.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract boolean matches (T element)

Xác định xem element đã cho có đáp ứng điều kiện bắt buộc không

Phương pháp công khai

diêm

public abstract boolean matches (T element)

Xác định xem element đã cho có đáp ứng điều kiện bắt buộc không

Thông số
element T : đối tượng cần khớp

Trả lại
boolean true nếu điều kiện được đáp ứng. false .