I ManagedTestDeviceFactory

public interface IManagedTestDeviceFactory

com.android.tradefed.device.IQuản lýTestDeviceFactory


Giao diện tạo cho IManagedTestDevice s

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Tạo IManagedTestDevice dựa trên IDevice được truyền cho nó.

abstract IManagedTestDevice createRequestedDevice (IDevice idevice, IDeviceSelection options)

Cụ thể là tạo một thiết bị phù hợp với thông số kỹ thuật

abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Bật hoặc không hỗ trợ fastboot cho thiết bị được tạo.

Phương pháp công khai

tạothiết bị

public abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Tạo IManagedTestDevice dựa trên IDevice được truyền cho nó.

Thông số
stubDevice IDevice : sẽ xác định loại thiết bị được tạo

Trả lại
IManagedTestDevice một I ManagedTestDevice được tạo dựa trên IDevice

createRequestedDevice

public abstract IManagedTestDevice createRequestedDevice (IDevice idevice, 
                IDeviceSelection options)

Cụ thể là tạo một thiết bị phù hợp với thông số kỹ thuật

Thông số
idevice IDevice

options IDeviceSelection

Trả lại
IManagedTestDevice

setFastbootEnabled

public abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Bật hoặc không hỗ trợ fastboot cho thiết bị được tạo.

Thông số
enable boolean : giá trị đặt hỗ trợ.