Urządzenie zerowe

public class NullDevice
extends StubDevice

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.NullDevice


Symbol zastępczy IDevice używany przez DeviceManager do alokacji, gdy IDeviceSelection#nullDeviceRequested() ma true

Streszczenie

Pola

public static final String TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

Wzorzec nazewnictwa dla automatycznie tworzonych urządzeń zerowych

Konstruktorzy publiczni

NullDevice (String serial)
NullDevice (String serial, boolean isTemporary)

Metody publiczne

final boolean isTemporary ()

Zwraca wartość true, jeśli urządzenie zostało utworzone tymczasowo na potrzeby wywołania i powinno zostać później usunięte.

Pola

TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

public static final String TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

Wzorzec nazewnictwa dla automatycznie tworzonych urządzeń zerowych

Konstruktorzy publiczni

Urządzenie zerowe

public NullDevice (String serial)

Parametry
serial String

Urządzenie zerowe

public NullDevice (String serial, 
                boolean isTemporary)

Parametry
serial String

isTemporary boolean

Metody publiczne

jest Tymczasowe

public final boolean isTemporary ()

Zwraca wartość true, jeśli urządzenie zostało utworzone tymczasowo na potrzeby wywołania i powinno zostać później usunięte.

Zwroty
boolean