thiết bị rỗng

public class NullDevice
extends StubDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.NullDevice


Một phần giữ chỗ IDevice được DeviceManager sử dụng để phân bổ khi IDeviceSelection#nullDeviceRequested()true

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

Mẫu đặt tên cho các thiết bị null được tạo tự động

Nhà thầu xây dựng công cộng

NullDevice (String serial)
NullDevice (String serial, boolean isTemporary)

Phương pháp công cộng

final boolean isTemporary ()

Trả về true nếu thiết bị được tạo tạm thời cho lệnh gọi và sẽ bị xóa sau đó.

Lĩnh vực

TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

public static final String TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

Mẫu đặt tên cho các thiết bị null được tạo tự động

Nhà thầu xây dựng công cộng

thiết bị rỗng

public NullDevice (String serial)

Thông số
serial String

thiết bị rỗng

public NullDevice (String serial, 
                boolean isTemporary)

Thông số
serial String

isTemporary boolean

Phương pháp công cộng

là tạm thời

public final boolean isTemporary ()

Trả về true nếu thiết bị được tạo tạm thời cho lệnh gọi và sẽ bị xóa sau đó.

Trả lại
boolean