با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

TcpDevice

public class TcpDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice


IDevice نگهدارنده محل مورد استفاده توسط DeviceManager برای تخصیص زمانی که DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() true

خلاصه

سازندگان عمومی

TcpDevice (String serial)
TcpDevice (String serial, String knownDeviceIp)

روش های عمومی

String getKnownDeviceIp ()

IP شناخته شده مرتبط را در صورت موجود بودن برمی گرداند، اگر آی پی شناخته شده نباشد، null را برمی گرداند.

سازندگان عمومی

TcpDevice

public TcpDevice (String serial)

مولفه های
serial String

TcpDevice

public TcpDevice (String serial, 
                String knownDeviceIp)

مولفه های
serial String

knownDeviceIp String

روش های عمومی

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

IP شناخته شده مرتبط را در صورت موجود بودن برمی گرداند، اگر آی پی شناخته شده نباشد، null را برمی گرداند.

برمی گرداند
String