WifiLệnhSử dụng

public class WifiCommandUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.WifiCommandUtil


Một lớp tiện ích có thể phân tích các đầu ra lệnh wifi.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class WifiCommandUtil.ScanResult

Đại diện cho một mạng wifi chứa thông tin liên quan của nó.

Lĩnh vực

public static final Pattern BSSID_PATTERN

public static final Pattern LINK_SPEED_PATTERN

public static final Pattern MAC_ADDRESS_PATTERN

public static final Pattern RSSI_PATTERN

public static final Pattern SSID_PATTERN

Nhà thầu xây dựng công cộng

WifiCommandUtil ()

Phương pháp công cộng

static parseScanResults (String input)

Phân tích đầu ra lệnh `wifi list-scan-results` và trả về danh sách ScanResult s.

static parseWifiInfo (String input)

Phân tích đầu ra 'trạng thái wifi' và trả về bản đồ thông tin về mạng wifi được kết nối.

static String resolveNetworkType (String flags)

Giải quyết loại mạng dựa trên các cờ được trả về từ cmd kết quả quét danh sách.

Lĩnh vực

BSSID_PATTERN

public static final Pattern BSSID_PATTERN

public static final Pattern LINK_SPEED_PATTERN

MAC_ADDRESS_PATTERN

public static final Pattern MAC_ADDRESS_PATTERN

RSSI_PATTERN

public static final Pattern RSSI_PATTERN

SSID_PATTERN

public static final Pattern SSID_PATTERN

Nhà thầu xây dựng công cộng

WifiLệnhSử dụng

public WifiCommandUtil ()

Phương pháp công cộng

phân tích cú phápQuétKết quả

public static  parseScanResults (String input)

Phân tích đầu ra lệnh `wifi list-scan-results` và trả về danh sách ScanResult s.

Thông số
input String : Đầu ra của lệnh list-scan-results để phân tích cú pháp.

Trả lại
Danh sách ScanResult s.

phân tích cú phápWifiInfo

public static  parseWifiInfo (String input)

Phân tích đầu ra 'trạng thái wifi' và trả về bản đồ thông tin về mạng wifi được kết nối.

Thông số
input String : Đầu ra của lệnh 'trạng thái wifi' để phân tích cú pháp.

Trả lại
bản đồ thông tin về mạng được kết nối.

giải quyết Loại mạng

public static String resolveNetworkType (String flags)

Giải quyết loại mạng dựa trên các cờ được trả về từ cmd kết quả quét danh sách.

Thông số
flags String

Trả lại
String