IThông tin pin

public interface IBatteryInfo

com.android.tradefed.device.battery.IBatteryInfo


Giao diện xác định sự tương tác với pin của thiết bị.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract IBatteryInfo.BatteryState checkBatteryState ( ITestDevice device)

Trả về trạng thái hiện tại của pin thiết bị.

abstract void disableCharging ( ITestDevice device)

Tắt tính năng sạc pin của thiết bị.

abstract void enableCharging ( ITestDevice device)

Kích hoạt tính năng sạc pin của thiết bị.

Phương pháp công khai

kiểm tra trạng thái pin

public abstract IBatteryInfo.BatteryState checkBatteryState (ITestDevice device)

Trả về trạng thái hiện tại của pin thiết bị.

Thông số
device ITestDevice

Trả lại
IBatteryInfo.BatteryState

Ném
DeviceNotAvailableException

vô hiệu hóaSạc

public abstract void disableCharging (ITestDevice device)

Tắt tính năng sạc pin của thiết bị.

Thông số
device ITestDevice

Ném
DeviceNotAvailableException

kích hoạtSạc

public abstract void enableCharging (ITestDevice device)

Kích hoạt tính năng sạc pin của thiết bị.

Thông số
device ITestDevice

Ném
DeviceNotAvailableException