Trình phân tích cú pháp AcloudConfig

public class AcloudConfigParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.AcloudConfigParser


Lớp trình trợ giúp phân tích cú pháp cấu hình Acloud (được sử dụng để khởi động phiên bản thiết bị Đám mây).

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

String getValueForKey ( AcloudConfigParser.AcloudKeys key)

Trả về giá trị được liên kết với khóa Acloud, null nếu không có giá trị.

static AcloudConfigParser parseConfig (File configFile)

Phân tích cú pháp tệp cấu hình acloud và trả về AcloudConfigParser được điền sẵn có thể được truy vấn về các giá trị.

Phương pháp công khai

getValueForKey

public String getValueForKey (AcloudConfigParser.AcloudKeys key)

Trả về giá trị được liên kết với khóa Acloud, null nếu không có giá trị.

Thông số
key AcloudConfigParser.AcloudKeys

Trả lại
String

phân tích cấu hình

public static AcloudConfigParser parseConfig (File configFile)

Phân tích cú pháp tệp cấu hình acloud và trả về AcloudConfigParser được điền sẵn có thể được truy vấn về các giá trị. Trả về null trong trường hợp có lỗi.

Thông số
configFile File

Trả lại
AcloudConfigParser