GceRemoteCmdFormatter

public class GceRemoteCmdFormatter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter


Lớp tiện ích để định dạng các lệnh để tiếp cận thiết bị gce từ xa.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

GceRemoteCmdFormatter ()

Phương pháp công cộng

static getScpCommand (File sshKey, extraOptions, String user, String hostName, String remoteFile, String localFile, GceRemoteCmdFormatter.ScpMode mode) getScpCommand (File sshKey, extraOptions, String user, String hostName, String remoteFile, String localFile, GceRemoteCmdFormatter.ScpMode mode)

Tiện ích tạo lệnh scp để tìm nạp tệp từ thiết bị gce từ xa.

static getSshCommand (File sshKey, extraOptions, String user, String hostName, String... command) getSshCommand (File sshKey, extraOptions, String user, String hostName, String... command)

Tiện ích tạo lệnh ssh cho thiết bị gce dựa trên một số tham số.

Nhà thầu xây dựng công cộng

GceRemoteCmdFormatter

public GceRemoteCmdFormatter ()

Phương pháp công cộng

getScpCommand

public static getScpCommand (File sshKey, 
         extraOptions, 
        String user, 
        String hostName, 
        String remoteFile, 
        String localFile, 
        GceRemoteCmdFormatter.ScpMode mode)

Tiện ích tạo lệnh scp để tìm nạp tệp từ thiết bị gce từ xa.

Thông số
sshKey File : khóa ssh ERROR(/File) .

extraOptions : Danh sách String có thể được thêm vào để có thêm tùy chọn ssh. có thể là null.

user String

hostName String : tên máy chủ nơi kết nối với thiết bị gce.

remoteFile String : tệp sẽ được tìm nạp trên thiết bị gce từ xa.

localFile String : tệp cục bộ nơi đặt tệp từ xa.

mode GceRemoteCmdFormatter.ScpMode : chúng ta đang đẩy tệp cục bộ vào điều khiển từ xa hay kéo điều khiển từ xa

Trả lại
một danh sách đại diện cho lệnh scp cho thiết bị gce.

getSshCommand

public static getSshCommand (File sshKey, 
         extraOptions, 
        String user, 
        String hostName, 
        String... command)

Tiện ích tạo lệnh ssh cho thiết bị gce dựa trên một số tham số.

Thông số
sshKey File : khóa ssh ERROR(/File) .

extraOptions : Danh sách String có thể được thêm vào để có thêm tùy chọn ssh. có thể là null.

user String

hostName String : tên máy chủ nơi kết nối với thiết bị gce.

command String : lệnh thực tế để chạy trên thiết bị gce.

Trả lại
một danh sách đại diện cho lệnh ssh cho thiết bị gce.