NestedDeviceStateMonitor

public class NestedDeviceStateMonitor
extends DeviceStateMonitor

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.DeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.cloud.NestedDeviceStateMonitor


Trình giám sát trạng thái thiết bị thực hiện các kiểm tra bổ sung trên thiết bị lồng nhau để phù hợp với các thông số cụ thể của môi trường ảo hóa.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

NestedDeviceStateMonitor ( IDeviceManager mgr, IDevice device, boolean fastbootEnabled)

Phương pháp được bảo vệ

boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Các bước kiểm tra bổ sung cần được thực hiện trên thiết bị Trực tuyến

Nhà thầu xây dựng công cộng

NestedDeviceStateMonitor

public NestedDeviceStateMonitor (IDeviceManager mgr, 
        IDevice device, 
        boolean fastbootEnabled)

Thông số
mgr IDeviceManager

device IDevice

fastbootEnabled boolean

Phương pháp được bảo vệ

bài đăngTrực tuyếnKiểm tra

protected boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Các bước kiểm tra bổ sung cần được thực hiện trên thiết bị Trực tuyến

Thông số
waitTime long : thời gian tính bằng mili giây để chờ trước khi bỏ cuộc

Trả lại
boolean true nếu kiểm tra thành công trước khi WaitTime hết hạn. false khác

Ném
DeviceNotAvailableException